NÁSTĚNKA

.

19.8.2016

Strategie CLLD vyhověla při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti.

Více ve článku na hlavní stránce.

 

SCLLD 2014 - 2020

 ----------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí

 

„Projekt na podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR“ 

Projekt na podpůrné aktivity pro vznik

Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v rámci ČR

MAS Lašsko CZ.1.08/3.2.00/14.00351

Moravskoslezský kraj

O nás

Místní akční skupina Lašsko vznikla díky aktivnímu zapojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Účelem této spolupráce je rozvoj a podpora venkovského regionu. 

Co je to místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je to Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech.

Co je to LEADER?

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, neměly by být řízeny direktivně krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

LEADER je pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, protože činnosti spolupracujících místních aktérů vedou k pozitivním efektům. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

 

Dne 19.8.2016 jsme byli MMR informováni, že naše strategie splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti. Strategie byla předložena 30.3.2016, dne 29.7. (tj. dva a půl měsíce po lhůtě stanovené ministerstvem) jsme byly vyzváni k doplnění a zapracování připomínek, k čemuž došlo dne 8.8. V současné době byla strategie postoupena do fáze věcného hodnocení jednotlivým ŘO (IROP, OPZ, PRV). Lhůta pro věcné hodnocení ŘO je 30 pracovních dní, poté bychom měli být opět vyzváni k doplnění.

Pro zajímavost uvádím odkaz na aktuální stav (16.8.) administrace strategií všech MAS v ČR: zde

Zápisy z jednání orgánů MAS Lašsko, z.s. jsou momentálně dostupné v záložce DOKUMENTY - STANOVY.

Při plánované změně struktury našich stránek bude pro tyto dokumenty vytvořena samostatná záložka.

Pozvánka na akci pořádanou jedním z našich členů - PROFICIEM, z.s.

Leták k akci naleznete zde.

 

 

Vážení přátelé,

zvu vás (a vaše přítele a známé a ...) tímto na 1. regionální setkání Parioti MSK v Novém Jičíně.
Kdo jsou Patrioti a proč je chceme v Novém Jičíně.

Patrioti MSK sdružují aktivní lidi, kteří chtějí převzít odpovědnost za svou budoucnost a podílet se na rozvoji Moravskoslezského kraje. Ukazují, že i na Moravě žije řada schopných, inspirativních a podnikavých lidí.

Protože souzníme s tím, co představují, tak jsme se po vzájemné dohodě rozhodli ukázat, že MSK není jen Ostrava, ale i menší okolní města, a 19.5.2016  v 16:30 spustíme tento formát i v Novém Jičíně v prostorách auly SOŠ Educa
Na 1. regionální setkání jsme vybrali tyto řečníky:
  • podnikatel - Ladislav Hezký (výrobce Štramberských uší, který si zakládá na tradiční výrobě dle rodinných receptur, získal v loňském roce 3. místo Živnostník roku MS kraj)
  • podnikavec - Petra Žáková (zakladatelka s trenérka ve FTA - FunTime Athletics Nový Jičín, který sklízí úspěchy na celorepublikové, evropské i světové úrovni, sama byla 4 roky reprezentantkou národního týmu, je vyhledávánou expertkou - jako instruktor a porotce cestuje po celém světě.)
  • "veřejný činitel" - Jiří Klein (ředitel Městské policie Nový Jičín se zkušeností s HR ve svobodné firmě, který (nejen) rozběhal Nový Jičín)
Chceme ukázat, že nezáleží, jestli navazujte na tradice a nebo přinášíte něco zcela nového, jestli jste muž a nebo žena, jaký je váš věk. Chceme ukázat, že můžete dělat věci, které vás baví a uspět - ve světovém měřítku i v lokálním. Je to jen na nás. Přijďte se inspirovat a propojit. Registrujte se co nejdříve na http://patriotimsk.cz/novyjicin/, kapacita auly je omezena.
Součástí je pak MiniGastro Festival, do nějž se zapojí lokální výrobci a provozovatelé restaurací.
Více informací naleznete přímo na stránkách http://patriotimsk.cz/novyjicin/ nebo na facebooku
Pokud nás chcete podpořit nejen vaší účastí, kontaktujte mě. 
 
 
Těším se na naše setkání.

S přátelským pozdravem,

Michaela Holišová / LinkedIn
lídr PROFICIO, z.s., koučka, mentorka a lektorka, tel.: +420 775 696 170

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS a následně odeslána ke kontrole na MMR. Všechny části dokončené aktualizované Strategie naleznete níže a také v záložce STRATEGIE.

ANALYTICKÁ ČÁST

STRATEGICKÁ ČÁST

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN

příloha č. 2 MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ

příloha č. 3 POPIS ZAPOJENÍ KOMUNITY DO PŘÍPRAVY SCLLD

příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK

příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

příloha č. 6 OSVĚDČENÍ O STANDARDIZACI

Součástí zpracování SCLLD MAS Lašsko, z. s. je zapojení členů spolku, místních aktérů, odborníků i široké veřejnosti. Jakožto začínající MAS bylo našim cílem představit místním obyvatelům místní akční skupinu a její činnost, zároveň zde byla snaha přizvat je ke spoluúčasti na tvorbě naší Strategie.

Přijeďte 8. - 10. června 2016 do proslulých lázní Karlova Studánka a zúčastněte se tradičního setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou Leader.

Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradičně bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor budeme věnovat i budoucnosti programu LEADER v období 2014 - 2020.

pozvánka

V polovině loňského roku jsme vyhlásili vlastní výzvu s názvem Mikrogranty MAS Lašsko. Pravidla nebyla složitá, a tak mohli obyvatelé žijící na území MAS velice jednoduše získat příspěvek ve výši 2 000,-. Celková částka, kterou MAS na tyto projekty vyčlenila, byla 20 000,-. Žádosti byly příjímány od září do poloviny listopadu 2015 a zpětně bylo možné žádat také na akce, které se konaly v průběhu letních prázdin. Celkem bylo doručeno 11 žádostí, které byly posouzeny výběrovou komisí. žádosti byly hodnoceny z hlediska přínosu projektu vedoucí k rozvoji obce nebo regionu a k soulad s naší Strategií. Podpořeno bylo 10 níže uvedených projektů neziskových organizací, místních podnikatelů i fyzických osob z území MAS. 

V prosinci loňského roku jsme získali Osvědčení o standardizaci MAS. Splnili jsme tedy podmínky stanovené Ministerstvem zemědělství a můžeme žádat o podporu implementace naší Strategie. 

Osvědčení o standardizaci