NÁSTĚNKA

.

Zápisy z jednání povinných orgánů MAS jsou zveřejňovány v sekci DOKUMENTY  -> KE STAŽENÍ

-------------------------------------

SCLLD 2014 - 2020

 -------------------------------------

MAP ORP Frenštát p. R.

-------------------------------------

Animace škol a školských zařízení

-------------------------------------

MAS Lašsko na fb

PARTNEŘI

 

  Logo IROP a MMR

   CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002165

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Lašsko, z. s.

 

O nás

Co je místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejný i soukromý sektor (občany, neziskové organizace, podnikatele, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), která působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji svého venkovského regionu s pomocí finanční podpory EU a národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Území MAS netvoří izolované územní celky, ale je celistvé. Počet obyvatel v území je v rozmezí 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více než 25 tis. obyvateli.

Důležitou podmínkou fungování MAS je struktura organizace, kdy na rozhodovací úrovni nesmí veřejná správa ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Co je Komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), označován také jako LEADER (místní rozvoj), může být podporován ze strukturálních a investičních fondů EU (ESI) a z evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV). Je veden místními akčními skupinami, které vytvoří s pomocí místní komunity (princip zdola-nahoru) integrovanou strategii místního rozvoje zaměřenou na dotyčnou oblast s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech. MAS, využívající principu LEADER, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj venkova a přispívají k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

MAS Lašsko

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale z finančních a kapacitních důvodů začala intenzivněji pracovat až v roce 2012. V roce 2013 získala MAS finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Finanční prostředky byly využity na přípravu podkladů pro zpracování Integrované strategie území, provedení analýzy současného stavu území, propagaci místního partnerství v území. V současné době pokračujeme v přípravě dalších částí strategie pro nové programovací období EU 2014 - 2020 s podporou "Projektu na podpůrně aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci ČR".  

Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, v nichž žije více než 86 tis. obyvatel. I přes to, že na území MAS leží pět měst, jedná se o oblast s převážně venkovským charakterem v členité centrální části Podbeskydské pahorkatiny.

Velmi pestré území jak po stránce přírodních podmínek, tak po stránce historické i kulturní, bylo vždy příležitostí pro rozvoj tvůrčích, pracovitých a cílevědomých lidí, kteří dokázali využít potenciálu území. Prokazatelně nejdéle osídlenou oblast v Moravskoslezském kraji člověk využívá již 40 000 let. Od středního paleolitu, kdy jeskyni Šipku a přilehlé území osídlovali neandrtálci, prošla tímto regionem v podstatě každá lidská kultura. Hora Kotouč u Štramberka byla v mladší době bronzové dokonce jedním z nejvýznamnějších mocenských center na Moravě. V průběhu dějin proslavila region řada významných osobností, jako byli „otec národa“ František Palacký, malíř Zdeněk Burian, polárník Eduard Orel, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, zakladatel světoznámé továrny na klobouky Johan Hückel, sochař Albín Polášek, cestovatel Jiří Hanzelka, olympijský vítěz a světový rekordman Emil Zátopek, olympijský vítěz a světový rekordmana Jiří Raška či zakladatel automobilky Tatra Ignác Šustala.

MAS Lašsko, jako začínající organizace, se již částečně podílela na  mezinárodním projektu WAREMA zaměřeném na zkvalitnění řízení hospodaření s vodními zdroji, přípravě mezinárodního setkání MAS LeaderFEST 2011 ve Štramberku či pracích spojených s přípravou Geoparku Podbeskydí. Nově vzniklé organizaci se také úspěšně podařilo získat dotaci pro projekt „Lašský rozjezd“ v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 498,6 tis. Kč. Vlastní projekty MAS Lašsko budou realizovány v novém programovacím období, které zajistí částečné financování projektů. Jednotliví členové nicméně působí na poli regionálního rozvoje a ochrany kulturního a přírodního dědictví již mnoho let. Za všechny je možné jmenovat například dlouhodobý projekt Revitalizace areálu Horečky řešený v součinnosti městem Frenštát p. R. a obcí Trojanovice, Naučná stezka Tichá realizovaná občanským sdružením Tichánek, obnova Lesoparku Skalky realizovaná městem Nový Jičín, znovuvysazení jasoně červenookého realizované ZO ČSOP APOLLO Štramberk, rekonstrukce rodného domu S. Freuda a vybudování expozice realizované městem Příbor, vybudování on-line informačního systému Geoparku Podbeskydí realizované Občanským sdružením Hájenka, cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice realizovaná v součinnosti městem Nový Jičín, obcí Hodslavice, obcí Hostašovice, obcí Mořkov a obcí Životice u Nového Jičína či převzetí administrace jedné z nejstarších regionálních značek „Beskydy originální produkt“ Občanským sdružením Hájenka.

 

IROP

Projekty vybrané Radou MAS Lašsko k realizaci/financování (výzvy IROP č.4-7):

Zápis z Rady MAS 16.7.2018

Zápis z Rady MAS 22.6.2018

Výzva č.4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.5 - Sociální bydlení

Výzva č.6 - Sociální podnikání

Výzva č.7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (opravná Rada ze dne 16.7.2018)

 

Zápisy z jednání výběrové komise (výzvy IROP č.4-7):

Zápis z jednání výběrové komise, Prezenční listina

Výzva č.4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.5 - Sociální bydlení

Výzva č.6 - Sociální podnikání

Výzva č.7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (opravná výběrová komise ze dne 9.7.2018)

 

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzev IROP č.4-7

Projekty vybrané Radou MAS Lašsko k realizaci/financování :

Zápis ze zasedání Rady 12.4.2018 (výběr projektů z výzvy č.1)

Zápis ze zasedání Rady 26.4.2018 (výběr projektů z výzev č.2 a 3)

1. výzva - Bezpečnost dopravy

2. výzva - Cyklodoprava

3. výzva - Integrovaný záchranný systém

Pořadí projektů podanných ve výzvách IROP MAS Lašsko č.1-3 včetně hodnocení ke stažení zde.

Zápisy z jednání výběrové komise (výzvy IROP č.1-3):

Zápis z výběrové komise (přebodování - výzvač.2), Prezenční listina (6.8.2018)

Výzva č.2 - Cyklodoprava (přebodování 6.8.2018)

Zápis z jednání výběrové komise, Prezenční listina (22.3.2018)

výzva č.1 - Bezpečnost dopravy

výzva č.2 - Cyklodoprava

výzva č.3 - Integrovaný záchranný systém

Seznam žádostí o dotaci přijatých v rámci výzev IROP č.1-3, (16.1.2018)

 

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2017 a 2018 (aktualizace k 18. 1. 2018)

 

Interní postupy MAS Lašsko, z. s. (dokument schválený Radou MAS dne 16. 10. 2017)

           Příloha č. 1 Etický kodex

           Příloha č. 2 Text výzvy (vzor)

 

Otázky a odpovědi týkající se výzev MAS (aktualizace 23.11.2017)

Otázky a odpovědi (seminář ŘO IROP, 24. 7. 2017)

 

Vyhlášení výzev na aktivity:

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KOMUNTINÍCH CENTER, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Datum vyhlášení výzev:                           27. 12. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 12. 2017, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 04. 2018, 23:59 hodin

 

Výzva č. 4 Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Text výzvy č. 4 - Rozvoj sociálních služeb a komunitních center

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj sociálních služeb

Příloha č. 4 Osnova studie proveditelnosti - Rozvoj komunitních center

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY (15.2.2018, Rybí)

PREZENTACE - KOMUNITNÍ CENTRA (15.2.2018, Rybí)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 4 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (21. 9. 2017)

 

Výzva č. 5 Sociální bydlení

Změna výzvy č.5 - Sociální bydlení - k 29.6.2018

Text výzvy č. 5 - Sociální bydlení

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (13.2.2018, Tichá)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 4 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (21. 9. 2017)

 

Výzva č. 6 Sociální podnikání

Text výzvy č. 6 - Sociální podnikání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Podnikatelský plán

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (15.2.2018, Rybí)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 6 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (2. 12. 2016)

 

Výzva č. 7 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Text výzvy č. 7 - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Smlouva o spolupráci

 

Pozvánka na seminář

PREZENTACE - ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (13.2.2018, Tichá)

Kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 7 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (27. 3. 2017)

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výzvy a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Bc. Marii Kaplanovou:

e-mail: iropmaslassko(zavináč)gmail.com

tel.:     603 810 102

Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava, Integrovaný záchranný systém

 

Datum vyhlášení výzev: 30. 10. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 1. 2018, 12:00 hodin

 

Výzva č. 1 BEZPEČNOST DOPRAVY

 

Projekty vybrané Radou MAS Lašsko k realizaci/financování - 1. výzva - Bezpečnost dopravy

Pořadí projektů podanných ve výzvách IROP MAS Lašsko č.1-3 včetně hodnocení ke stažení zde.

Zápisy z jednání výběrové komise:

výzva č.1 - Bezpečnost dopravy

 

Text výzvy č. 1 - Bezpečnost dopravy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 1 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8. 8. 2017)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - BEZPEČNOST DOPRAVY (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

Výzva č. 2 CYKLODOPRAVA

Změna výzvy č.2 - Cyklodoprava - k 4.5.2018

Text výzvy č. 2 - Cyklodoprava

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 2 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č.53 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (8. 8. 2017)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - CYKLODOPRAVA (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

Výzva č. 3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Text výzvy č. 3 - Integrovaný záchranný systém

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Interní postupy MAS Lašsko, z. s.

Příloha č. 4 Osnova studie poveditelnosti - Technika IZS

Příloha č. 5 Osnova studie poveditelnosti - Stanice IZS

 

kontrolní listy (dokument ve formátu .xlsx)

 

Pro výzvu č. 3 jsou platná obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Pravidla i s přílohami jsou dostupná na stránkách ZDE.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (27. 10. 2017)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (3. 10. 2017)

 

pozvánka na seminář

PREZENTACE - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (20.11.2017, Frenštát pod Radhoštěm)

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výzvy a příjmu žádostí se obraťte na projektového manažera IROP, Mgr. Kláru Niedźwiedźovou:

e-mail: iropmaslassko(zavináč)gmail.com

tel.:     739 677 379